Corporate Governance

FidesWonen is een maatschappelijk gedreven onderneming die op een open en transparante wijze communiceert met zijn omgeving. Onder Corporate Governace wordt verstaan het geheel van regels op grond waarvan FidesWonen als vereniging wordt bestuurd, besluiten worden genomen en hoe beleid tot stand komt. Verder beschrijft Corporate Governance hoe voor belanghebbenden op een zo inzichtelijk mogelijke wijze verantwoording wordt afgelegd over de bevoegdheden van de bestuurder van FidesWonen en de wijze waarop de Raad van Commissarissen inhoud geeft aan het uitoefenen van het interne toezicht, rekening houdend met de rol van de Algemene Ledenvergadering (vertegenwoordigd door de Ledenraad).

Aedes

FidesWonen is lid van de branchevereniging Aedes, vereniging voor woningcorporaties en onderschrijft de AedesCode van harte. In de AedesCode is de maatschappelijke functie van woningcorporaties vastgelegd en uitgewerkt. Met de code laten wij zien waar wij voor staan en waarop wij aanspreekbaar zijn. Wij bieden kwaliteit en leggen verantwoording af. Samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties werkt FidesWonen in onze kernen aan goed wonen. Wij maken daar afspraken over met onze belanghebbenden.

Governancecode Woningcorporaties

FidesWonen hanteert overeenkomstig de Aedescode de Governancecode Woningcorporaties. Deze geeft aan hoe een corporatie bestuurd moet worden en bevat regels voor het functioneren van het bestuur en de Raad van Commissarissen. In de Governancecode Woningcorporaties zijn de normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, eerlijkheid, betrouwbaarheid en interne beheersing vastgelegd.

FidesWonen voldoet aan de code met uitzondering van de volgende bepaling:

Benoeming van de directeur-bestuurder voor een periode van maximaal 4 jaar. Het lopende  contract heeft een geldigheidsduur van onbepaalde tijd.

Integriteits- en gedragscode "Zo doet FidesWonen dat!"

Integer ondernemen stelt hoge eisen aan ons als maatschappelijk ondernemer. FidesWonen heeft een Integriteits- en gedragscode opgesteld omdat onze medewerkers en derden, die namens ons optreden, geconfronteerd kunnen worden met invloeden die onze integriteit kunnen beïnvloeden.

Deze integriteitscode is geen dichtgetimmerd en uitputtend reglement. Er staat niet over elk onderwerp precies in wat wel en niet mag. Dat kan en moet ook niet. In de code staan wel enkele voor FidesWonen belangrijke regels. Eén van onze kernwaarden is eigen verantwoordelijkheid. Daarbij past niet een veelheid aan regels, wel eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van medewerkers. De integriteitscode is daarbij een hulpmiddel en dient als handvat voor de dagelijkse werkzaamheden.

Klokkenluidersregeling

FidesWonen heeft een Klokkenluidersregeling. Het doel van deze code is dat werknemers in staat worden gesteld vermoedens van mogelijke misstanden binnen FidesWonen aan de orde te stellen. In de regeling is voorzien in een vertrouwenspersoon.

Visitatie

Een van de onderwerpen in de Governancecode Woningcorporaties is dat de corporatie zich minimaal één keer in de vier jaar laat visiteren door een erkende en onafhankelijke visitatiecommissie. Behalve dat de maatschappij erom vraagt, biedt de visitatie helderheid over de prestaties van FidesWonen in het complexe krachtenveld waarin wij ons bewegen. Het  visitatierapport maken wij openbaar op onze website. In 2013 is FidesWonen gevisiteerd en de volgende visitatie is in 2017. Dit is momenteel in een voorbereidingsfase. Voor verdere info verwijzen wij u naar het kopje 'visitatie'.

Autoriteit Woningcorporaties

Sinds 1 juli 2015 valt zowel het financiële als het toezicht op rechtmatigheid, governance en integriteit onder de verantwoordelijkheid van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Op grond van artikel 61 lid 3 van de Woningwet 2015, beoordeelt de Aw jaarlijks de corporaties en doet hun een oordeel toekomen. De Aw heeft onderzoek gedaan bij FidesWonen op basis van de ingediende prognosegegevens 2016-2020, en de verantwoordingsgegevens 2015 en andere informatie ten aanzien van deelactiviteiten.

In de Oordeelsbrief 2016 treft u de resultaten van het financiële onderzoek en de deelactiviteiten van FidesWonen aan.

Governancedocumenten op een rijtje:

Statuten FidesWonen

Organogram FidesWonen

Samenstelling Ledenraad

Huishoudelijke Reglement Ledenraad

Rooster van aftreden ledenraad

Profielschets Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen

Toezichtsvisie toetsings- en toezichtkader

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen

Reglement Auditcommissie

Reglement Remuneratiecommissie

Directeur-bestuurder

Bestuurs- en directiestatuut

Integriteits- en gedragscode

Klokkenluidersregeling

Investeringsstatuut

Toezicht stukken Autoriteit woningcorporaties

Prestatieafspraken 2019-2023

Procuratieregeling

Reglement financieel beleid en beheer
bijlage RFB&B: addendum

Treasurystatuut

Overige publicaties:

Sloopreglement

Algemene voorwaarden FidesWonen

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden